Prezentācija

Lai arī Eiropas darba tirgū pastāv konkurence, liela daļa informācijas un dažādi rīki, kā atbalsts darba meklētājiem ir pieejami internetā. Šodien vairāk nekā agrāk ir pieejami: prasmju novērtēšanas rīki un pašreklāmas iespējas tiešsaistē, izmantojot sociālos tīklus, IKT kursi gan pamatprasmju, gan sarežģītu prasmju apgūšanai. Internetā var atrast padomus CV rakstīšanai un darba aprakstu analīzes.

Taču daudzi darba meklētāji nevar to izmantot, jo viņi nav “tiešsaistē”, viņiem trūkst nepieciešamo prasmju.

Mērķi / rezultāti

Mācību rīks “KC4All” – Key Competences for All (Pamatkompetences visiem) – veidots, lai palīdzētu darba meklētājiem uzlabot viņu konkurētspēju darba tirgū, izmantojot alternatīvu pieeju mācībām, kas ir balstīta uz IKT izmantošanu, vērsta uz lietotāju, viņa interesēm un vajadzībām.  

KC4All ir veidots kā ceļojums no profesijas izvēles līdz darba pieteikumam, lai palīdzētu darba meklētājam sasniegt savu mērķi.

Tā kā galvenais mērķis ir darba atrašana, mācību rīka “KC4All” uzdevums ir pilnveidot apmācības dalībnieku IKT prasmes, kā arī attīstīt vispārējās prasmes, mācīties mācīties prasmes, sociālās prasmes un spēju uzņemties iniciatīvu. Piedaloties praktiskajos semināros, darbojoties grupās, kursu dalībnieki attīstīs šīs kompetences visā apmācību procesā.

Otrs KC4All mērķis ir nodrošināt kursu vadītājus un pasniedzējus ar tiešsaistes rīkiem un strukturētiem materiāliem.

Mērķauditorija

KC4All veidots lietotājiem Mācību centros, taču to var izmantot arī profesionālās izglītības centri. Kursu dalībnieki šo rīku var izmantot patstāvīgi, taču mērķtiecīgāk to var apgūt grupu apmācībā kopā ar nodarbību vadītājiem vai pasniedzējiem.

Saturs

KC4All sastāv no 3 nodaļām, katrā nodaļā ir 2 daļas: tiešsaistes resursi un praktiskās nodarbības. Tiešsaistes resursi ir sakārtoti sadaļās, lai izvairītos no haotiskas meklēšanas paradumu veidošanās. Šie resursi ir rūpīgi atlasīti, lai piedāvātu noderīgu informāciju galvenokārt darba meklētājiem ar zemām IKT prasmēm.

Pirmajā nodaļā “Izvēlies!” (Choose it) kursu dalībnieki meklēs darba piedāvājumus un izvēlēsies piedāvājumus, kas atbilst viņu prasmēm, iespējām un vēlmēm. Šajā nodaļā ir iekļautas 2 praktiskās nodarbības. Pirmās mērķis ir uzlabot kursu dalībnieku pašvērtēšanas prasmes (savu prasmju novērtēšana), otrajā nodarbībā tiek uzlabotas informācijas meklēšanas prasmes, kas būs nepieciešamas nākamajās nodarbībās.

Otrajā nodaļā “Gatavojies!” (Get ready) kursu dalībnieki iepazīstas ar interneta resursiem un trijās praktiskajās nodarbībās apgūst prasmes plānot darba meklēšanu, kā arī dokumentu, kas nepieciešami piesakoties darbā, veidošanas prasmes,vienlaicīgi uzlabojot savas prasmes darbā ar teksapstrādes un izklājlapu lietotnēm.

Trešajā nodaļā “Rīkojies!” (Go for it) apmācības dalībnieki pilnveido pašprezentēšanas prasmes, izmantojot Web 2.0 platformu

… un beidzot, sākam darbu!

KC4All autori cer, ka šis rīks būs noderīgs un sasniegs mērķi. Bet, protams, tas nav iespējams bez Jūsu viedokļa, ieteikumiem.

Lai iegūtu vairāk informācijas un sniegtu savu viedokli, lūdzu …

Pasniedzēju rokasgrāmata sniegs Jums nepieciešamo informāciju, lai varētu izmantot Tiešsaistes Nodarbinātības Rīku “Key competences for all“. Nodarbinātības Rīks paredzēts pieaugušo apmācībām, palīdzot apgūt prasmes, kas nepieciešamas nodarbinātībai un savas individuālās konkurētspējas uzlabošanai darba tirgū. Apmācībās izmantota inovatīva, IKT orientēta un lietotāja vajadzībām personalizēta apmācību metodika.


Management access
Toolkit access
Access to the Project Management
Access to Toolkit Management


SUPPORTED BY